Voorwaarden

Algemene voorwaarden bij verhuur voertuigen.

1. Uitleg van begrippen
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 Voertuig: het voertuig, welke het onderwerp is van de huurovereenkomst.
1.2 Huurder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die als huurder de huurovereenkomst sluit.
1.3 Verhuurder: Dream day Cars.
1.4 Huurovereenkomst: In de huurovereenkomst staan in elk geval de volgende gegevens:

  • Naam en diverse contactgegevens van de huurder en de verhuurder. 
  • Gemaakte (prijs)afspraken tussen de huurder en de verhuurder.
  • Datum, plaats en tijd van de (geplande) aanvang en afsluiting van de huurperiode.

2. Reserveren en annuleren
2.1 Een reservering kan telefonisch, per email, post of mondeling worden gedaan.
2.2 Na reservering verstuurt de verhuurder, de huurder een huurovereenkomst.
2.3 Na ontvangst van het voorschot van € 200,- is het voertuig definitief gereserveerd.
2.4 Tijdens de periode tussen de reservering en het moment van ontvangst van het voorschot, is de reservering in optie.
2.5 Een reservering houdt in dat:
De verhuurder op de overeengekomen datum, het voertuig ter beschikking stelt aan de huurder.
2.6 Bij annulering door de huurder tot 14 dagen voor de huurdatum is een vergoeding verschuldigd gelijk aan het voorschot. Bij annulering door de huurder nadien is het volledige bedrag van de huurovereenkomst verschuldigd.
2.7 De verhuurder is gerechtigd een verhuur te annuleren als de (weers)omstandigheden schade aan het voertuig kunnen veroorzaken, de huurder heeft in dat geval recht op restitutie van de huursom of er wordt in overleg met de verhuurder nieuwe huurperiode besproken. Verhuurder is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen voor huurder voortvloeiende uit de ontbinding van de overeenkomst.
2.9 Als door welke oorzaak dan ook de verhuurder niet in staat zal zijn de auto aan de huurder ter beschikking te stellen, zal de verhuurder gerechtigd zijn de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. De verhuurder zal in dat geval de door de huurder betaalde huursom per omgaande restitueren. De verhuurder zal proberen om vervangend vervoer aan te bieden. Verhuurder is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen voor huurder voortvloeiende uit de ontbinding van de overeenkomst.

3. Betaling
3.1 Binnen 2 weken na toezending van de huurovereenkomst dient het voorschot van € 200,- aan verhuurder te worden voldaan.
3.2 De resterende huursom, dient uiterlijk twee weken voor aanvang van de huurperiode te zijn voldaan. 
3.3 Als de betaling niet op tijd is voldaan, houdt de verhuurder zich het recht voor de reservering te ontbinden.

4. Kosten verbonden aan gebruik van het voertuig
4.1 Tijdens de huurperiode zijn de aan gebruik van het voertuig verbonden kosten van de brandstof en vloeistoffen voor rekening van de verhuurder. Tolgelden en parkeergelden zijn voor rekening van de huurder.

5. Ingeval van schade
5.1 De verhuurder is op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor verlies of diefstal van eigendommen van de huurder uit het voertuig.
5.2 De verhuurder is nooit aansprakelijk voor (de gevolgen van) schade aan, door de huurder met het voertuig vervoerde goederen.

6. Gebruik van het voertuig en verplichtingen huurder bij zelf rijden
6.1 Verhuurder verstrekt de huurder voor aanvang van de huurperiode een deugdelijke mondelinge instructie van het voertuig.
6.2 Een testrit voordien is verplicht.
6.3 Verhuurder is gedurende de huurperiode telefonisch bereikbaar voor de huurder.
6.4 Huurder dient op zorgvuldige wijze met het voertuig om te gaan en ervoor te zorgen dat het voertuig alleen in overeenstemming met zijn bestemming wordt gebruikt. 
6.5 Huurder verplicht zich bij gebruik van het voertuig zich als goed huurder te gedragen.
6.6 Indien huurder gebreken of schade aan het voertuig ontdekt, dient de huurder dit direct te melden aan de verhuurder, bij gebreke waarvan de huurder de door zijn nalatigheid ontstane schade aansprakelijk is.
6.7 Huurder is verplicht adequate maatregelen te treffen ter voorkoming van schade aan het voertuig.
6.8 Huurder dient zich aan de geldende verkeersregels te houden.
6.9 Huurder is de enige persoon die het voertuig mag besturen.
6.10 Alleen personen die minimaal twee jaar in het bezit zijn van een geldig rijbewijs, tenminste 24 jaar zijn en bij wie nooit de rijbevoegdheid is ontzegd, zijn gerechtigd het voertuig te besturen.
6.11 Het is ten strengste verboden het voertuig onder invloed van alcohol en/of verdovende middelen te besturen.
6.12 Het is huurder niet toegestaan het voertuig door te verhuren aan derden.
6.13 Het is niet toegestaan het voertuig onbeheerd op straat te laten staan.
6.14 Het is de huurder ten strengste verboden in het voertuig te roken.
6.15 Het is de huurder niet toegestaan om met het voertuig, in wat voor vorm dan ook, tijd- of snelheidsgebonden competities, rally's en/of spelletjes te ondernemen.
6.16 De verhuurder is gerechtigd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te beëindigen als tijdens de huurperiode omstandigheden blijken dat, als de verhuurder hiervan op de hoogte was geweest, de huurovereenkomst niet was aangegaan.
6.18 Huurder is verplicht de verplichtingen en verboden van deze algemene voorwaarden op te leggen aan passagiers en andere gebruikers van het voertuig en toe te zien op de nakoming daarvan.
6.19 Eventuele sleepkosten en transportkosten van de auto en/of de inzittenden als gevolg van dat de bestuurder niet voldoet aan de in paragraaf 6 gestelde zijn voor rekening van de huurder.
6.20  Als een reparatie voortvloeit als gevolg van dat de bestuurder niet voldoet aan de in paragraaf 6 gestelde, zijn de kosten hiervan voor rekening van de huurder.
6.21 Huurder is aansprakelijk voor alle verkeersovertredingen gedurende het zelf rijden en de daaruit voortvloeiende gevolgen, waaronder boetes die in verband met het ter beschikking hebben c.q. gebruiken van het voertuig van overheidswege worden opgelegd.
6.22 Door de autoriteiten aan de verhuurder in rekening gebrachte sancties worden na de verhuur in rekening gebracht bij de huurder. De verhuurder is gerechtigd hierbij € 25,- administratiekosten in rekening te brengen.
6.23 De huurder moet er ten allen tijde voor zorgen dat de chauffeur van Dream day Cars in de buurt van de wagen kan blijven. Tegen een forfaitair bedrag van € 100,- kan Dream day Cars instaan voor het bijkomend vervoer van haar chauffeur.
6.24 Indien de huurder bij een ongeval betrokken raakt, zal de vrijstelling, die van toepassing is op de door Dream day Cars afgesloten verzekering van de wagen, moeten voldaan worden door de huurder. De verhuurder is gerechtigd hierbij € 50,- administratiekosten in rekening te brengen.

7. Toepassing recht
7.1 Op deze voorwaarden en de huurovereenkomst is het Belgisch recht van toepassing. Ieder geschil over de voorwaarden en/of de huurovereenkomst zal beslecht worden door de rechtbanken en hoven van Hasselt.

 

Volg ons op: